Poniżej zamieszczono pismo Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta w Lublinie z dn. 22.09.2017r. dot. obniżenia w dniach 28-30 sierpnia br. cen skupu jabłek przemysłowych przez zakłady zajmujące się skupem owoców zlokalizowanie na terenie powiatu Opole Lubelskie.

Pismo UOKiK PDF (do odczytu)

W dniach 21-22 września 2017 r. odbył się organizowany przez Lubelską Izbę Rolniczą wyjazd studyjny na Międzynarodową Wystawę Rolniczą AGRO SHOW 2017. Zarząd Lubelskiej Izby Rolniczej reprezentowali: Prezes Piotr Burek oraz Wiceprezes Gustaw Jędrejek. Uczestnikami wyjazdu byli również delegaci LIR, pracownicy biura LIR oraz rolnicy z Lubelszczyzny.

Poniżej zamieszczono dokument Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białej Podlaskiej z dn. 22.09.2017r.

Dokument PDF (do odczytu)

Od 25 września do 24 października 2017 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 6.5 "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi". Jest to drugi nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Pierwszy odbył się od 12 września do 11 października 2016 r.

Od 21 września zaczęło funkcjonować tymczasowe stosowanie umowy CETA. Negocjacje trwały ponad siedem lat. Umowa otwiera nowe możliwości handlowe dla unijnych, w tym polskich przedsiębiorstw, ale eksperci wskazują również na szereg zagrożeń, jakie się z nią wiążą.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych. Projekt ustawy ma na celu m.in. wyeliminowanie dopływu surowca tytoniowego krajowej produkcji do nielegalnych wytwórni wyrobów tytoniowych (nieodprowadzających należnych podatków). Szara strefa w handlu wpływa bowiem negatywnie na opłacalność produkcji tytoniu w Polsce. Zaproponowane rozwiązania będą korzystne również dla polskiej gospodarki, która w wyniku nieuczciwych działań na rynku tytoniu traci dochód.

Poniżej zamieszczono pismo ARiMR w sprawie: "pomoc producentowi rolnemu, w którego gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej powstały szkody w uprawach w wyniku przymrozków wiosennych 2017r.".

Pismo ARiMR PDF (do odczytu)

W terminie 5 - 18 października 2017 r. rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane klęskami żywiołowymi, mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa. Jest to wsparcie na operacje typu "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej", poddziałanie "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" finansowane z budżetu PROW 2014 - 2020. Wnioski o taką pomoc można składać w oddziałach regionalnych ARiMR, bądź za pośrednictwem biura powiatowego Agencji lub wysłać je rejestrowaną przesyłką pocztową nadaną w placówce Poczty Polskiej do właściwego oddziału regionalnego.

Dn. 13-go września 2017r., w sali konferencyjnej Zespołu Doradztwa Rolniczego w Grabanowie odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej Powiatu Bialskiego. W posiedzeniu, któremu przewodniczył Piotr Zaleszczyk - Przewodniczący Rady Powiatowej, poza delegatami uczestniczyli: Antoni Szczepaniak - Członek Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej oraz Zbigniew Drabko - przedstawiciel Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR), który przybliżył zakres działalności KOWR-u.

W dniu 15 września 2017r., w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Radzyniu Podlaskim, odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej Powiatu Radzyńskiego. W posiedzeniu, któremu przewodniczył Edward Jarmoszuk - Przewodniczący Rady Powiatowej, poza delegatami uczestniczyli: Antoni Szczepaniak Członek Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej, przedstawicielka ARiMR Pani Jadwiga Maciorowska, Pan Leszek Golecki Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radzyniu Podlaskim. Zaproszeni goście przedstawili aktualnie realizowane działania w swoich instytucjach oraz plany na najbliższy rok.

Poniżej zamieszczono pismo ARiMR dot. uruchomienia naborów wniosków o przyznanie pomocy w ramach niektórych poddziałań PROW 2014-2020.

Dokument PDF (do odczytu)

16 września 2016r. w Spale odbyły się Dożynki Prezydenckie. W obchodach święta plonów uczestniczyli tradycyjnie już przedstawiciele izb rolniczych na czele z Prezesem Krajowej Rady izb Rolniczych Wiktorem Szmulewiczem. Lubelską Izbę Rolniczą reprezentowali: Prezes LIR Piort Burek, członek Zarządu LIR Antoni Szczepaniak oraz delegat do KRIR Tadeusz Skiba.  Dożynki Prezydenckie rozpoczęła w niedzielę Msza święta z udziałem Pary Prezydenckiej odprawiona w Kaplicy Polowej AK w Spale.

16 września 2017 r. w Spale odbyło się IX Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych, w którym udział wzięła także Pani Maria Fajger – Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Podczas posiedzenia przyjęto dwa stanowiska: dotyczące łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF) oraz  pomocy przez Rząd gospodarstwom rolnym poszkodowanym przez nawałnice, huragany, deszcze nawalne i długotrwałe opady uniemożliwiające zbiór. Z ramienia Lubelskiej Izby Rolniczej w posiedzeniu uczestniczyli: Prezes LIR Piotr Burek oraz delegat do KRIR Tadeusz Skiba.

Agencja udziela corocznie pomocy finansowej, producentowi rolnemu w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, który w latach 2015-2018 prowadził, co najmniej przez rok, gospodarstwo w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w którym są utrzymywane zwierzęta gospodarskie z gatunku świnia (sus scrofa), położone na obszarze określonym w § 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia "Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń" na lata 2015-2018 (Dz. U. poz. 517 oraz z 2016 r. poz. 679 i 1153).   

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uprzejmie informuje, że 30 września 2017 r. upływa termin składania wniosków dotyczących finansowania lub dofinansowania przez ARiMR ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich w z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie.