Pragniemy poinformować, że jest odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na Stanowiska Zarządu Lubelskiej izby Rolniczej z dnia 13 czerwca oraz 16 listopada 2017 roku w zakresie ułatwienia gospodarczego uboju zwierząt. Zgodnie z przygotowanym projektem rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt, dotychczasowe wymagania dotyczące kwalifikacji będą stosowane tylko wobec osób zatrudnionych w ubojniach i dokonujących usługowo uboju poza zakładem. Spełnienie dotychczasowego wymogu odbycia 3-miesięcznej praktyki w rzeźni uznano za nie do wykonania dla osób sporadycznie dokonujących uboju.

W odpowiedzi na wniosek samorządu rolniczego dotyczący zmiany przepisów w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w sposób umożliwiający uzyskanie pomocy przez osoby, które będąc osobami nieletnimi, otrzymały gospodarstwo rolne w spadku i automatycznie rozpoczęły prowadzenie tego gospodarstwa, resort rolnictwa przekazał, że aktualnie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzone są prace nad zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zmiany będą wynikały ze zmian w przepisach prawa UE przyjętych w ramach tzw. pakietu Omnibus, z procedowanych zmian Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz przeprowadzonych w IV kwartale 2017 r. konsultacji społecznych dotyczących przepisów w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach instrumentów PROW 2014-2020.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabór uzupełniający kandydatów na ekspertów do wydania opinii w ramach oceny operacji realizowanych w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Nabór prowadzony jest w terminie od 19.01.2018 r. do 02.02.2018 r.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że Komisja Europejska zatwierdziła program pomocy krajowej, z którego będą korzystać producenci rolni z województw: mazowieckiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i lubelskiego, którym nadano numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, są mikroprzedsiębiorstwami, małymi lub średnimi przedsiębiorstwami oraz utrzymywali lub utrzymują świnie w siedzibie stada, któremu nadano numer na podstawie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Od 19 lutego do 20 marca 2018 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy na "Modernizację gospodarstw rolnych" w obszarze "d", związanym z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu. Wsparcie to finansowane jest z budżetu PROW 2014 - 2020. Poprzedni nabór z tego obszaru wsparcia odbył się w 2016 r. i cieszył się dużą popularnością wśród rolników, którzy złożyli blisko 30 tys. wniosków. Środki uzyskane w ramach tego działania pozwalają m.in. na sfinansowanie zakupu maszyn i urządzeń rolniczych.    

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że - jako płatnik emerytur i rent - zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 ze zm.), zwanej dalej ustawą, zobowiązana jest do pobierania comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych świadczeń. Od 1 stycznia 2018 r. zaliczki te ustala się w kwocie równej 18% świadczenia uzyskanego w danym miesiącu minus miesięczna kwota zmniejszająca podatek równa 46,33 zł (ustalona od obowiązującej do końca 2016 r. kwoty zmniejszającej podatek - 556,02 zł, która po podzieleniu na 12 miesięcy wynosi 46,33 zł).

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich, w ramach Nordycko-Bałtyckiej współpracy zaprasza do udziału w konkursie na najlepsze praktyki Nordic-Baltic Rural and Maritime Award 2018 w zakresie inicjatyw, projektów lub inwestycji na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i obszarów przybrzeżnych. Nominowane mogą być projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich lub Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w okresie programowania 2007-2013 oraz 2014-2020.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że od 19 stycznia 2018 r. będą obowiązywać nowe przepisy, które umożliwiają producentom rolnym skorzystanie z kolejnego unijnego mechanizmu wsparcia rynku owoców, w związku z kontynuacją wprowadzonego przez władze Federacji Rosyjskiej zakazu przywozu określonych produktów rolnych z państw Unii Europejskiej.

Poniżej zamieszczono ogłoszenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie dot. wniosków Natura 2000.

Ogłoszenie RDOŚ PDF >>

W dniu 12.01.2018r. w Łukowie odbyło się wspólne posiedzenie Rad Powiatowych Lubelskiej Izby Rolniczej z powiatu bialskiego, łukowskiego, parczewskiego oraz radzyńskiego. Zarząd Lubelskiej Izby Rolniczej reprezentowali Piotr Burek – Prezes Zarządu LIR, Członek Zarządu LIR – Bogusław Janociński, oraz Członek Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej - Antoni Szczepaniak.Wśród zaproszonych gości udział wzięli przedstawiciele instytucji państwowych i organizacji pozarządowych działających w województwie lubelskim w sferze rolnictwa: Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łukowie, Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łukowie, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Łukowie.

Niniejszym informuję, iż od dnia 1 lutego 2018 roku siedziba Zamojskiego Biura Powiatowego - komórki organizacyjnej Lubelskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, mieścić się będzie przy ul. Szczebrzeskiej 71.

Poniżej zamieszczono Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białej Podlaskiej ws. odstrzały sanitarnego dzików z dn. 12.01.2018r.

Rozporządzenie PLW w BP nr 1 PDF

W zwiazku z przeprowadzonymi przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie naborami na kierunek Rybołustwo, władze Uniwersytetu przygotowały film promujący nabory. Poniżej zamieszczono link do ww. filmu.

W dniu 15 stycznia 2018 r. w Końskowoli odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej Powiatu Puławskiego. W posiedzeniu uczestniczyli delegaci Lubelskiej Izby Rolniczej, Pan Waldemar Banach - Dyrektor Biura Lubelskiej Izby Rolniczej, Pan Gustaw Jędrejek – Wiceprezes Lubelskiej Izby Rolniczej, Pan Antoni Szczepaniak – Członek Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej oraz zaproszeni goście Pan Piotr Pszczółkowski - Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, Pan Michał Lesicki i Izabela Szymajdo – Urząd Skarbowy w Puławach.