W dniu 11 grudnia 2019 r. Wiceprezes Zarządu KRIR Mirosław Borowski wziął udział w III Posiedzeniu Rady Programowej Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, które odbyło się w siedzibie Instytutu przy ul. Krakowskie Przedmieście. Podczas posiedzenia Rady, prowadzonego pod przewodnictwem Pani Beaty Szydło, przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia Rady, a następnie Dyrektor Instytutu przedstawił podsumowanie z pierwszych miesięcy działalności Instytutu.

W odpowiedzi na pisma Krajowej Rady Izb Rolniczej w sprawie niskich cen kukurydzy >>> oraz kontroli napływu kukurydzy z Ukrainy >>> , Ministerstwo Rolnictwa w piśmie z dnia 22 listopada 2019 r. informuje, że: "MRiRW na bieżąco analizuje dane Ministerstwa Finansów dotyczące przywozu zbóż do Polski. W 2018 roku zaimportowano do Polski 288 tys. ton kukurydzy, w tym z Ukrainy 134 tys. ton. W okresie styczeń wrzesień 2019 r. przywóz kukurydzy do kraju wyniósł ogółem 309 tys. ton ( 163 tys. ton w analogicznym okresie roku ubiegłego), w tym 129,5 tys. ton pochodziło z Ukrainy. Zwiększony import notowano w miesiącach październik 2018 r. kwiecień br., tj. po okresie nieurodzaju w 2018 roku spowodowanego suszą, do czasu pojawienia się na rynku nowych zbiorów z 2019 r.

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi zagadnień właściwości w zakresie nadzoru i kontroli prawidłowości wykonywania polowań na dziki, Główny Lekarz Weterynarii informuje, że dla prowadzenia gospodarki zasobami zwierzyny łownej obszar terytorium Polski został podzielony na obwody łowieckie, którymi zarządzają, co do zasady, ich dzierżawcy. Dzierżawcami obwodów łowieckich są koła łowieckie stanowiące, zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie, podstawową jednostkę organizacyjną Polskiego Związku Łowieckiego. Wszelkie zagadnienia dotyczące: organizacji kół łowieckich, kontroli ich działalności oraz obowiązków członków kół łowieckich stanowią problematykę bezpośrednio należącą do sfery kompetencji ministra właściwego do spraw środowiska.

Rada Ubezpieczenia Społecznego Rolników ogłosiła wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2020 r. - wynosi ona 42,00 zł.
Jeżeli rolnik, małżonek lub domownik objęty jest tym ubezpieczeniem na wniosek wyłącznie w zakresie ograniczonym należna składka stanowi 1/3 pełnej składki, tj. 14,00 zł miesięcznie. Podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników, małżonków i domowników w I kwartale 2020 r. stanowić będzie 10% obowiązującej we wrześniu br. emerytury podstawowej (938,97), tj. 94,00 zł.

W biurze zamiejscowym Lubelskiej IZBY Rolniczej w Chełmie dnia 11 grudnia 2019 roku odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej w Chełmie. W spotkaniu uczestniczyli delegaci LIR z powiatu chełmskiego oraz zaproszeni goście: Joanna Mazurek – Z-ca Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji w Chełmie, oraz Janusz Skrzypek Członek Zarządu i Lubelskiej Izby Rolniczej. Posiedzenie Rady Powiatowej LIR w Chełmie otworzył i prowadził przewodniczący Rady Powiatowej LIR w Chełmie Pan Krzysztof Zięba.

– W Instytucie będzie widać i słychać polską wieś. A to co jest jej bogactwem udostępnimy społeczeństwu – powiedział minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski podczas dzisiejszego posiedzenia Rady Programowej Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, które odbywało się pod przewodnictwem byłej premier Beaty Szydło.

II nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania poddziałania 3.2 „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Termin składania wniosków: od 29 listopada 2019 r. do 27 stycznia 2020 r.

W ramach wdrożenia międzynarodowej Strategii Wizji Zero w polskim sektorze rolniczym Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przygotowała w 2019 roku Przewodnik dla Rolników Indywidualnych.

Seminaria informacyjne dla pracowników i kierownictwa ośrodków doradztwa rolniczego rozpoczęły kolejny etap realizacji projektu „Platforma Żywnościowa SELLFOOD.” Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przygotowuje prawie sto takich spotkań w całym kraju. – Chcemy dotrzeć do rolników, producentów rolnych, przetwórców, eksporterów, ale także do przedstawicieli placówek dyplomatycznych, wszystkich, którzy są potencjalnie zainteresowani importem pszenicy z Polski oraz firm zajmujących się obrotem zbożem na skalę międzynarodową – mówił podczas pierwszego z cyklu spotkań zastępca dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Wojciech Kędzia.

10 grudnia 2019 r. Rada Ministrów przyjęła trzy projekty ustaw przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego, tj.: projekt ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa; projekt ustawy o ochronie roślin przed agrofagami; projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw.

7-8 grudnia na Targach Lublin odbył się "Weekend z adrenaliną", czyli Targi Łowiecko - Strzelecko - Survivalowe. Lubelska Izba Rolnicza posiadała swoje stoisko, gdzie rozdawane były owoce, pudełka  do badania gleb, Biuletyn Informacyjny LIR oraz inne publikacje i materiały informacyjne. Naszą izbę rolniczą reprezentował Prezes LIR Gustaw Jędrejek oraz pracownicy biur.
 

9 grudnia 2019 r. w biurze Lubelskiej Izby Rolniczej, w Lublinie odbyło się kolejne posiedzenie dwóch rad powiatowych Powiatu Lubelskiego i Świdnickiego. Posiedzenie otworzył i prowadził Pan Roman Chudzik – Przewodniczący Rady Powiatowej LIR Powiatu Lubelskiego wraz z Panem Leszkiem Sękiem – Przewodniczącym Rady Powiatowej LIR – Powiatu Świdnickiego. W spotkaniu tym brali udział min. : Pan Gustaw Jędrejek – Prezes LIR, zaproszeni goście – Pani Katarzyna Szczubiał – Przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie, Pan Krzysztof Szczepanik – przedstawiciel Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddziału Regionalnego w Lublinie oraz delegaci.

5 grudnia br. w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa odbyła się konferencja podsumowująca wyniki pilotażowego projektu „Wykorzystanie teledetekcji do zarządzania Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa”. W ramach projektu pilotażowego realizowanego na zlecenie KOWR zakończono już etapy związane z opracowaniem metodyki badań, budową baz danych oraz szkoleniami.

Informujemy, iż do ARiMR zgłosiły się osoby, którzy otrzymały e-maile będące rzekomo wysyłane przez pracowników ARiMR. Wiadomości te zawierają link do pobrania faktury. Informujemy, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie jest nadawcą tych wiadomości. Samo odebranie i przeczytanie maila nie stanowi zagrożenia, natomiast kliknięcie na link przekierowuje na stronę, z której pobierane jest potencjalne złośliwe oprogramowanie. Dla bezpieczeństwa taką wiadomość należy usunąć bez prób otwierania linków lub ewentualnych załączników.

W dniu 6 grudnia 2019 r. odbyło się III Posiedzenie Rad Powiatowych (powiatów: bialskiego, łukowskiego, parczewskiego, radzyńskiego) Lubelskiej Izby Rolniczej VI Kadencji w Centrum Edukacji Ekologicznej (Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego) w Grabanowie.

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.