Resort rolnictwa przekazał informację, że Komisja Europejska zaproponowała odnowienie glifosatu na okres 5 lat tj. do 15 grudnia 2022. Jest to zdecydowanie krótszy okres zatwierdzenia substancji czynnej, co wynika m.in. z rozbieżności stanowisk państw członkowskich odnośnie możliwości odnowienia zatwierdzenia glifosatu. Stosowny projekt rozporządzenia w tej sprawie będzie przedmiotem opiniowania przez państwa członkowskie w ramach Komitetu Odwoławczego w dniu 27 listopada 2017 r.

Poniżej zamieszczono Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białej Podlaskiej dot. ASF z dn. 14.11.2017r.

Rozporządzenie PLW w BP nr 20 PDF

Dnia 15 listopada br. w Końskowoli odbyła się konferencja naukowa „Efekty wdrażania Wspólnej Polityki Rolnej w kontekście wielokierunkowego rozwoju sektora rolnego”, której organizatorem był Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach oraz Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli. Na konferencji zostały przedstawione informacje z zakresu działań podejmowanych przez IUNG -PIB w zakresie wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich jak również informacje z zakresu efektywności wdrażania WPR w kontekście oceny zasad zrównoważonego rozwoju oraz mechanizmy ochrony bioróżnorodności w agroekosystemach.

Dnia 14.11.12017r., w Gminie Rossosz (powiat bialski), zorganizowana została akcja wymiany osłon wałka przekaźnika mocy, na podstawie porozumienia pomiędzy Lubelską Izbą Rolniczą, firmą Sipma S.A. oraz Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Pod takim tytułem odbyła się dziś w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi konferencja naukowa organizowana przez Polską Federację Gospodarki Żywnościowej RP, Polską Izbę Nasienną, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB oraz Polską Izbę Zbożowo-Paszową. W konferencji wzięli udział m.in. podsekretarz stanu Ewa Lech, ambasador Argentyny Patricia Salas, przedstawiciele administracji rządowej, parlamentarzyści, a także hodowcy roślin, przedstawiciele rolników, naukowcy.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza na szkolenie, podczas którego zaprezentowane zostaną warunki przyznawania pomocy z poddziałania 1.1 Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności w ramach działania M01 "TRANSFER WIEDZY I DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA" objętego PROW na lata 2014-2020. W czasie szkolenia omówione zostaną również zasady prawidłowego wypełniania dokumentów aplikacyjnych takich jak wniosek o przyznanie pomocy, umowa przyznania pomocy czy wniosek o płatność.

Rozpoczęły się spotkania konsultacyjne zaproponowanych przez resort rolnictwa rozwiązań w projekcie ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

- Chcemy aby gospodarzami ziemi rolnej w Polsce byli rolnicy, którzy prowadzą gospodarstwa rodzinne – powiedział podczas spotkania minister Krzysztof Jurgiel i dodał, że pierwszy etap wprowadzania ustawowych regulacji w tej sprawie, był krytykowany przez wiele środowisk liberalnych, ale jako resort oceniamy, że wprowadzenie ustawy było niezbędne i zahamowało m.in. spekulacje i wyprzedaż ziemi rolnej osobom zamieszkującym poza naszym krajem.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel spotkał się dziś z przedstawicielami organizacji pszczelarskich.

- W Polsce realizowany jest Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa na lata 2016/17 – 2018/19, którego budżet wynosi łącznie blisko 18 mln EURO – podkreślił szef resortu rolnictwa dodając jednocześnie, że – istotna jest współpraca ze środowiskiem pszczelarzy, gdyż pozwoli to na efektywne wykorzystanie dostępnych środków.

Związek Pracodawców Dzierżawców i Właścicieli Rolnych we współpracy z European Landowners’ Organization z Brukseli są organizatorami Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu. Kongres jest wydarzeniem dwudniowym o charakterze europejskim skierowanym do menadżerów agrobiznesu i ma na celu przybliżenie corocznie aktualnych trendów w obszarze rolnictwa z wdrożeniem innowacyjnych rozwiązań oraz możliwościami rozwoju. Każda edycja daje możliwość wymiany wspólnych doświadczeń oraz transfer wiedzy z środowisk naukowych do środowiska agrobiznesu.

Aktualna sytuacja epizootyczna dotycząca występowania ASF w kraju oraz działania podejmowane w celu zwalczania tej choroby były dziś omawiane podczas 11 posiedzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń. Spotkanie prowadził przewodniczący zespołu, minister Krzysztof Jurgiel.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje o przygotowanych propozycjach zmian, w tym doprecyzowania obowiązujących przepisów oraz nowych regulacji, mających na celu ochronę gruntów rolnych.

W odpowiedzi na pismo Zarządu KRIR w sprawie precyzyjnego określenia pojęcia stada podstawowego zwierząt gospodarskich, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował, że nie ma obowiązującej definicji stada podstawowego, a podana w „Leksykonie terminów z zakresu genetyki i hodowli zwierząt” wydanym przez Polskie Towarzystwo Zootechniczne (1994), która określa, że stado podstawowe stanowią dorosłe zwierzęta użytkowane przynajmniej przez jeden okres produkcyjny nie oddaje istoty i znaczenia tego terminu w kontekście rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji (Dz. U. poz. 1385).

Dn. 6 listopada 2017r. z inicjatywy Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej zorganizowana została konferencja pt.: „Zarządzanie gospodarką wodną – aspekty prawne i praktyczne przykłady zagospodarowania wody w rolnictwie oraz gospodarstwach domowych”. Konferencja odbyła się w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z udziałem delegatów, przedstawicieli władz samorządu lubelskiego, instytucji okołorolnych, przedstawicieli lwowskiej izby rolniczej wraz z producentami zajmującymi się hodowlą pstrąga oraz uczniów klas o profilu rolniczym z Zamościa wraz z wychowawcami.