Dziś, 12 czerwca 2024 r. w siedzibie KOWR odbywa się spotkanie z Dyrektorem Generalnym KOWR oraz Prezesami Wojewódzkich Izb Rolniczych. Tematem rozmów jest zagospodarowanie nieruchomości rolnych Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Dyskusja koncentruje się na współpracy izb rolniczych z KOWR, tworzeniu ośrodków produkcji, naliczaniu wysokości czynszów dzierżawnych oraz zarządzaniu nieruchomościami powracającymi do ZWRSP. Poruszono również kwestię konieczności organizacji przetargów ofertowych. Lubelską Izbę Rolniczą reprezentuje Prezes Gustaw Jędrejek.

6 czerwca 2024 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi udzieliło odpowiedzi na pismo KRIR, w oparciu o wniosek Porozumienia Izb Rolniczych Polski Południowo-Wschodniej, w sprawie wsparcia gospodarstw rolnych w ramach pomocy de minimis.

We wtorek 7 maja 2024 pod przewodnictwem pani posłanki Małgorzaty Tracz obradowała Podkomisja stała do spraw dobrostanu zwierząt gospodarskich i ochrony produkcji zwierzęcej w Polsce oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

Rozpatrzono Informację na temat regulacji dot. transportu zwierząt oraz stosunku polskiego rządu i instytucji do planowanych zmian tych regulacji na poziomie UE. Informację w imieniu ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawił dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii pan Wojciech Wojtyra.

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 26 kwietnia 2024 r.  dotyczącym dopłat do zbóż sprzedanych od lipca 2023 r., Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował, że określając początkowy termin sprzedaży zbóż, do których udzielone zostanie wsparcie w postaci dotacji, na styczeń 2024 roku - brano pod uwagę wielkość skupu zbóż w całym kraju. Od stycznia br. ilość skupowanego zboża znacznie zmniejszyła się.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej rozpoczęło konsultacje projektu Koncepcji Rozwoju Kraju 2050 (KRK 2050), który został umieszczony pod adresem: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/zapoznaj-sie-z-projektem-krk-2050.

Konsultacje społeczne projektu KRK 2050 wraz z prognozą potrwają do 6 września br.

Zamieszczamy wyjaśnienia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi nadesłane 3 czerwca 2024 r. w odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 17 maja 2024 r. w sprawie całkowitego zniesienia obowiązku ugorowania 4% gruntów rolnych wynikającego z obowiązywania normy GAEC 8:

„W wyniku toczącej się na forum UE debaty dotyczącej uproszczenia Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), Komisja Europejska (KE) na wniosek Polski i innych państw członkowskich opublikowała w dniu 24 maja 2024 r. w Dzienniku Urzędowym UE (1) rozporządzenie zmieniające rozporządzenia bazowe tj. UE 2021/2115 i UE 2021/2116. Nowe prawo weszło w życie dzień po jego opublikowaniu.

W dniu 29 maja 2024 r. Zarząd KRIR realizując wniosek zgłoszony podczas IV posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VII kadencji, które odbyło się 23 maja 2024 roku w Warszawie, zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesława Siekierskiego z wnioskiem o uruchomienie naboru w ramach działania inwestycyjnego  w obszarze nawadniania w gospodarstwie rolnym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w którym proponujemy uznanie za koszty kwalifikowane m.in. działań związanych z małą retencją, budowę zbiorników retencyjnych, studni oraz wszelkich urządzeń spiętrzających wodę.

W dniu 29 maja 2024 r. Zarząd KRIR realizując wniosek zgłoszony podczas IV posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VII kadencji, które odbyło się 23 maja 2024 roku w Warszawie, zwrócił się do Ministra Infrastruktury Dariusza Klimczaka o wprowadzenie zmian w ustawie Prawo wodne umożliwiających realizację poniższych postulatów.

W dniu 29 maja 2024 r. Zarząd KRIR realizując wniosek zgłoszony podczas IV posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VII kadencji, które odbyło się 23 maja 2024 roku w Warszawie, zwrócił się do Minister Klimatu i Środowiska Pauliny Hennig-Kloski o podjęcie działań legislacyjnych w zakresie wprowadzenia uregulowań prawnych dotyczących odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych i u zwierząt gospodarskich przez dziko żyjące zwierzęta i ptactwo podlegające ochronie.

W odpowiedzi na pismo Krajowej Rady Izb Rolniczych (na wniosek Lubelskiej Izby Rolniczej) dotyczące udzielenia pomocy dla poszkodowanych gospodarstw sadowniczych i rolnych, których uprawy uległy zniszczeniu w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w tym wiosennych przymrozków, w dniu 28 maja 2024 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi udzieliło odpowiedzi.

W dniu 29 maja 2024 r. Zarząd KRIR realizując wniosek zgłoszony podczas IV posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VII kadencji, które odbyło się 23 maja 2024 roku w Warszawie, zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesława Siekierskiego z wnioskiem o określenie transparentnych zasad rozdysponowania gruntów powracających do Zasobu Własności Rolnych Skarbu Państwa.

W dniu 29 maja 2024 r. Zarząd KRIR realizując wniosek zgłoszony podczas IV posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VII kadencji, które odbyło się 23 maja 2024 roku w Warszawie, zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesława Siekierskiego z wnioskiem o możliwość kwalifikowania kosztów związanych z zakupem materiału hodowlanego zwierząt w ramach działania „Rozwój małych gospodarstw”.

W poprzednich okresach, zarówno zakup zwierząt, jak i ziemi, były uznawane za koszty kwalifikowane, co stanowiło znaczące wsparcie dla rozwoju małych gospodarstw rolnych. Niestety, w ostatnich latach wykreślono tę możliwość z listy kosztów kwalifikowanych, co negatywnie wpłynęło na zdolność małych gospodarstw do rozwoju i modernizacji.

W odpowiedzi na pismo KRIR z dnia 06 lutego 2024 r. w sprawie zwiększenia kwoty na zakończony nabór wniosków o objęcie wsparciem z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) w zakresie rolnictwa 4.0, Ministertwo ROlnictwa i Rozwoju Wsi, pismem z dnia 22 maja 2024 r., przekazało następujące informacje:

"Uprzejmie dziękuję za Państwa propozycję dotyczącą zabezpieczenia środków na wnioski inwestycyjne, złożone w zakończonym 17 listopada 2023 r. naborze dot. rolnictwa 4.0 z w ramach KPO.

W dniu 23 maja 2024 r., w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się IV posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych VII kadencji. Gośćmi posiedzenia byli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesław Siekierski, Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Dariusz Rohde, Zastępca Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Leszek Szymański, Dyrektor Departamentu Interwencji Rynkowych KOWR Michał Wójciak, p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Gospodarowania Zasobem KOWR Piotr Jaźwiński.

W odpowiedzi na stanowisko z III posiedzenia KRIR VII kadencji, które odbyło się 22 lutego 2024 r. >>>, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pismem z dnia 14 maja 2024 r., przekazało następujące wyjaśnienia:

Stanowisko KRIR >>>

Pismo MRiRW >>>

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.