NRL: słowa o rolnictwie nie znalazły odzwierciedlenia w poprawkach Parlamentu Europejskiego! Po wczorajszym głosowaniu na sesji plenarnej w sprawie prawa o odnowie zasobów przyrodniczych (NRL), Copa i Cogeca wyrażają ubolewanie z powodu braku jej odrzucenia, przy 329 posłach głosujących za, 275 przeciw i 24 wstrzymujących się.

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie dopłat do powierzchni upraw zielarskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało o dostępnych formach pomocy:

obecnie w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR), rolnicy uprawiający rośliny zielarskie mogą korzystać ze wsparcia w ramach systemu płatności bezpośrednich, tj. w szczególności z podstawowego wsparcia dochodów oraz płatności redystrybucyjnej.

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 25 stycznia 2024 r., dotyczące norm GAEC 6 i GAEC 8 oraz TUZ w rolnictwie zrównoważonym, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiło pismem z 23 lutego 2024 r. następujące informacje.

22 lutego 2024 r. odbyło się III Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych, podczas którego członkowie KRIR  zdecydowanie poparli protesty rolników w Polsce. W całej Unii Europejskiej protestują rolnicy domagając się natychmiastowego rozwiązania problemów, które dawno przekroczyły dopuszczalną granicę i uniemożliwiają pracę w rolnictwie poprzez ingerencje polityczne i administracyjne. Jest to jasny dowód na konieczność ponownego zdefiniowania warunków Wspólnej Polityki Rolnej UE.

Odpowiadając na Apel Celników do Rolników, Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, jako reprezentacja Rolników, wystąpił 20 lutego 2024 r. do Premiera Donalda Tuska, Ministra Finansów, Szefa Krajowej Administracji Skarbowej i do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o natychmiastowe działanie w celu uszczelnienia granic i zatrzymania niekontrolowanego napływu artykułów żywnościowych.

Odpowiadając na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 10 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany terminów rozliczania realizacji ekoschematów, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stefan Krajewski przekazał pismem z 7 lutego 2024 r. następujące informacje.

Odnosząc się do kwestii rozliczania ekoschematów w kontekście roku kalendarzowego lub agrotechnicznego, zaznaczył, że ekoschematy są rodzajem płatności bezpośrednich i są interwencjami rocznymi. Oznacza to, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji weryfikuje i rozlicza rolników w odniesieniu do informacji zawartych we wniosku o przyznanie płatności w danym roku.

W odpowiedzi na pismo KRIR w sprawie przywrócenia paszportów dla bydła, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pismem z dnia 07 lutego 2024 r., przekazało następujące informacje:

Zasady dotyczące wydawania paszportów dla bydła określają rozporządzenia 2016/429(1)  i 2019/2035(3), natomiast ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt(2) wraz z wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi, wykonuje te rozporządzenia.

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 12 stycznia 2024 r., dotyczące wniosku Krajowej Rady Izb Rolniczych VII kadencji w sprawie podjęcia działań na forum Komisji Europejskiej w celu aktualizacji minimalnych cen skupu płodów rolnych, resort rolnictwa poinformował 1 lutego 2024 r., co następuje.

„W opinii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi urealnienie (podwyższenie) poziomów cen interwencyjnych dotyczy wszystkich sektorów rolnych, co do których w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE przewidziany jest skup interwencyjny, tj. pszenicy zwyczajnej i durum, jęczmienia i kukurydzy, wołowiny i cielęciny oraz masła i odtłuszczonego mleka w proszku (OMP).

Komisja Europejska zaproponowała 31  stycznia 2024 r. przedłużenie obecnej liberalizacji importu z Ukrainy o rok z dodatkowymi zabezpieczeniami. Chociaż z zadowoleniem przyjęto wprowadzenie mechanizmów, które chroniłyby producentów unijnych przed skutkami rosnącego importu, sześć europejskich organizacji reprezentujących sektory zbóż, nasion oleistych, drobiu, jaj i cukru nie wierzy, że zapewnią one wystarczającą pomoc.

Odpowiadając na wniosek Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 29 grudnia 2024 r. o uwzględnienie sytuacji rolników gospodarujących na glebach ciężkich i dostosowanie wymogów normy GAEC 6 do specyfiki produkcji rolniczej w szczególnych warunkach, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało 1 lutego 2024 r. następujące informacje.

Warunkowość, w tym norma GAEC 6, jest to podstawowy, obowiązkowy element płatności, co wynika z przepisów unijnych, tj. rozporządzenia 2021/2115 (1) i państwo członkowskie nie może od niego odstąpić. Mając na uwadze doświadczenia z pierwszego roku wdrażania Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR), w tym warunkowości, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi widzi potrzebę wprowadzenia pewnych zmian i uproszczeń w tych obszarach.

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu KRIR z 16 stycznia 2024 r. na Stanowisko Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej z dnia 28.12.2023 r. na wniosek Walnego Zgromadzenia Delegatów Lubelskiej Izby Rolniczej z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie przyspieszenia wypłat środków finansowych dla rolników deklarujących praktyki w ramach ekoschematów w swoich gospodarstwach rolnych, Ministerstwo Rolnictwa i rozwoju Wsi przekazało następujące wyjaśnienia.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dostrzega potrzeby rolników związane z jak najszybszym otrzymaniem należnych środków z tytułu płatności bezpośrednich.

Odnosząc się do wniosku Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie wprowadzenia blokady cukru oraz innych produktów rolno-spożywczych z Ukrainy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiło 26 stycznia 2024 r. następujące stanowisko:

Przedstawiamy wyjaśnienia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 26 stycznia 2024 r. w odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych o zmianę przepisów dotyczących ubezpieczenia społecznego rolników w zakresie prawa do zasiłku chorobowego dla kobiet w ciąży.

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 29 grudnia 2023 r., o wprowadzenie jednolitej wysokości dopłat dla producentów kukurydzy w całym kraju Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało pismem z 23 stycznia 2024 r., iż pomoc dla producentów kukurydzy w wysokości 500-1000zł/ha, w zależności od województwa, ma na celu częściowe zrekompensowanie strat wynikających ze zwiększonych nakładów poniesionych przez rolników.

26 stycznia 2024 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w związku z wyczerpywaniem się limitu pomocy de minimis, czego skutkiem jest m.in. zawieszenie Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie o podjęcie starań o zwiększenie limitu pomocy de minimis na poziomie kraju i dla poszczególnych gospodarstw.

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.