22 listopada 2023 r. odbyło się drugie posiedzenie Komitetu Monitorującego Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (KM PS WPR 2023-2027). Posiedzeniu przewodniczyli sekretarze stanu w MRiRW Ryszard Bartosik – przewodniczący KM PS WPR 2023-2027 i Rafał Romanowski – zastępca przewodniczącego KM PS WPR 2023-2027.

 

O Komitecie

Komitet wspiera instytucję zarządzającą, tj. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w procesie monitorowania, wdrażania i zarządzania Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej. Gremium Komitetu stanowią przedstawiciele strony rządowej, strony samorządowej i środowisk naukowych oraz strony społecznej i gospodarczej.

Komitet powołał Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zarządzeniem nr 37 z dnia 22 września 2022 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Drugie posiedzenie KM PS WPR 2023-2027

W trakcie drugiego posiedzenia KM PS WPR 2023-2027 przewidzianych do omówienia i podjęcia było 26 projektów uchwał, w tym:

  • 20 projektów uchwał w sprawie zmian Planu Strategicznego PS WPR;
  • 5 projektów uchwał w sprawie kryteriów wyboru;
  • 1 projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu pracy Komitetu Monitorującego PS WPR 2023-2027.

Wszystkie rozpatrzone przez KM PS WPR proponowane zmiany do Planu zostaną wkrótce przedłożone Radzie Ministrów do zatwierdzenia a następnie wysłane do Komisji Europejskiej – jeszcze w tym roku.

PS WPR 2023-2027

Wdrażany Plan Strategiczny realizuje 9 celów szczegółowych Wspólnej Polityki Rolnej oraz cel przekrojowy, jakim jest modernizacja sektora poprzez wspieranie i dzielenie się wiedzą, innowacjami, a także cyfryzacją w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz zachęcanie do ich wykorzystywania.

W ramach PS WPR 2023-2027 kontynuowane jest stosowanie m.in.:

  • uproszczonego systemu płatności bezpośrednich;
  • płatności redystrybucyjnej (dodatkowej);
  • płatności związanych z produkcją;
  • wsparcie dla młodych rolników, które jest podstawą ogólnej odnowy rolnictwa i zapewnienia mu rozwoju.

Utrzymana została także inicjatywa LEADER, która ma charakter oddolny i w sposób wyjątkowy służy aktywizacji społeczeństwa i poprawie jakości życia na obszarach wiejskich.

Budżet Planu

PS WPR 2023-2027 realizowany jest ze środków pochodzących z UE, na które składają się wsparcie w kwocie 17,3 mld euro w ramach I filaru WPR i 4,7 mld euro w ramach II filaru WPR.

Wydatki związane ze wsparciem na rzecz rozwoju obszarów wiejskich dodatkowo współfinansowane będą ze środków krajowych. W ramach środków krajowych na ten cel planuje się przeznaczyć ponad 3,2 mld euro.

W sumie środki na wsparcie polskiego rolnictwa i rozwój obszarów wiejskich zaplanowane w PS WPR 2023-2027 wynoszą 25,2 mld EUR.

Źródło: MRIRW

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.